Kito x Bright คู่ที่ใช่ คู่ไบร์ท คู่กีโต้ 27 TOP SPENDERS

KITO x BRIGHT คู่ที่ใช่ คู่ไบร์ท คู่กีโต้

กิจกรรมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่
ไบร์ท วชิรวิชญ์ #คู่ที่ใช่คู่ไบร์ทคู่กีโต้

KITO x BRIGHT คู่ที่ใช่ คู่ไบร์ท คู่กีโต้
KITO x BRIGHT คู่ที่ใช่ คู่ไบร์ท คู่กีโต้
KITO x BRIGHT คู่ที่ใช่ คู่ไบร์ท คู่กีโต้

TOP SPENDERS ลำดับที่ 1-7 จะได้รับ :
1. เข้าร่วมงาน Zone VIP
2. Special Box พร้อมลายเซ็นไบร์ท วชิรวิชญ์ : 1 รางวัล
3. Standy พร้อมลายเซ็นไบร์ท วชิรวิชญ์ : 1 รางวัล
4. ร่วมเล่นกิจกรรมบนเวที
5. ถ่ายรูปคู่กับไบร์ท วชิรวิชญ์ (1:1)
6. Postcard : 3 รางวัล
7. Catalog : 1 รางวัล
8. Calendar : 1 รางวัล

KITO x BRIGHT คู่ที่ใช่ คู่ไบร์ท คู่กีโต้

TOP SPENDERS ลำดับที่ 8-27 จะได้รับ :
1. เข้าร่วมงาน Zone VIP
2. ถ่ายรูป Group Shot กับไบร์ท วชิรวิชญ์ (4:1)
– Group Shot ที่ 1 : TOP SPENDERS ลำดับที่ 8-11
– Group Shot ที่ 2 : TOP SPENDERS ลำดับที่ 12-15
– Group Shot ที่ 3 : TOP SPENDERS ลำดับที่ 16-19
– Group Shot ที่ 4 : TOP SPENDERS ลำดับที่ 20-23
– Group Shot ที่ 5 : TOP SPENDERS ลำดับที่ 24-27
3. Postcard : 3 รางวัล
4. Catalog : 1 รางวัล
5. Calendar : 1 รางวัล

สั่งซื้อกี่ครั้งก็ได้ (แต่ต้อง Login Username ในขณะที่กำลังสั่งซื้อทุกครั้ง) เพื่อที่จะสะสมยอด

KITO x BRIGHT คู่ที่ใช่ คู่ไบร์ท คู่กีโต้

กติกา
1. ซื้อสินค้ารุ่นใดก็ได้ผ่านช่องทาง www.kito.co.th เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 16 มีนาคม 2565
2. ในการสั่งซื้อต้อง Login Username เข้าสู่ระบบในช่องทาง www.kito.co.th ทุกครั้ง
3. ยอดจะนับจากการสั่งซื้อในแต่ละ Username เท่านั้น (ไม่สามารถรวมกับ Username อื่นๆได้)
โดยการสั่งซื้อสามารถสั่งกี่ครั้งก็ได้ แต่ต้องเป็น Username เดียวกันเท่านั้นในการสั่งซื้อ เพื่อที่จะสะสมยอด

***ส่งของไปให้เพื่อนต่างชื่อ ต่างที่อยู่ได้
แต่ขอให้เป็น Username หรืออีเมลที่ใช้ Login เข้าสู่ระบบเดียวกันเท่านั้น

****ยอดคำสั่งซื้อไม่นับเก็บเงินปลายทาง COD (แนะนำให้ชำระเงินเป็นรูปแบบอื่นๆแทน เช่น ชำระเงินแบบ QR CODE, โอนเงินเข้าบัญชีกีโต้, จ่ายผ่านบัตรเครดิต)

Rules
1. Purchase any styles online from website www.kito.co.th only starting on March 1 and ending on March 16, 2022.
2. Need to be Sign in by login Username on website www.kito.co.th when place an order
3. Sales value will be count on each Username only ( cannot be count with other username)
You can make order as much as you like but need to be only 1 Username when place an order for accumulate

*** can be delivery to friend in different name or address
But need to be same Username and same login email only

****Order amount will not be count on Cash on Delivery (COD), we suggest you to use other payment method such as QR code payment, transfer to Kito account or credit card

เกณฑ์การตัดสิน
1. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มียอดสั่งซื้อสินค้ารุ่นใดก็ได้สูงสุด ยอดสั่งซื้อสูงสุด 27 อันดับแรก ผ่านช่องทาง www.kito.co.th เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 16 มีนาคม 2565
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับรางวัลของทางบริษัทฯในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อได้ และสงวนสิทธิ์สูงสุด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. การตัดสินของบริษัท กีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

Decision-making
1. Reserved only customers who purchase top 27 maximum order quantity on each style from website www.kito.co.th only starting on March 1and ending on March 16, 2022.
2. We reserved the right to change the winner who cannot be contacted and reserved only 1 person 1 right
3. We reserve the right to change the activity conditions without prior notice
4. The decision of Kito (Thailand) Co., Ltd.’s subject is final

วันที่จัดงาน/สถานที่จัดงาน
– การจัดกิจกรรมฯ อยู่ภายใต้เงื่อนไขของภาครัฐฯ และ การเฝ้าระวังเรื่องโควิด-19 ภายใต้สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
– วันที่จัดงาน 31 มีนาคม 2565
– สถานจัดงานทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง (เบื้องต้นสถานที่จะอยู่โซนกรุงเทพฯ)
*หมายเหตุ : ถ้าหากทางกีโต้มีการเลื่อนการจัดงานออกไป ต้องขออภัยในความไม่สะดวกและการเปลี่ยนแปลงกะทันหันมา ณ ที่นี้ (เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดขั้นรุนแรง เพื่อความปลอดภัยของทางพรีเซนเตอร์กีโต้และแฟนคลับทุกท่านที่มาร่วมงาน)

โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้ :
การตรวจคัดกรองโควิด19
– ศิลปิน ทีมงาน และผู้เข้าร่วมงานภายในพื้นที่จัดกิจกรรมทุกท่านจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองโควิด19 โดยเจ้าหน้าที่พยาบาล ด้วยวิธีการตรวจแบบ ATK
– กรณีผู้ที่มีผลตรวจเป็น positive หรือมีความเสี่ยง ทางผู้จัดงานขออนุญาตตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานทันที โดยไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือมอบสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ในทุกกรณี

Date of event/ place of event
– Event will be held under government condition and surveillance of Covid-19 under Bangkok Metropolitan Administration
– Event date is on March 31, 2022
– Place of event will be announce soon
*Note : If Kito need to postpone event, we need to be apologize for any inconvenience and suddenly change for the safety of Presenter and Fanclub from Covid Epidemic Situation

Additional Condition :
Covid test screening
– Every artist, staffs and event attendees must be test from ATK Covid test screening
– If get covid positive or risk symptom, organizer need to disqualify event attend by cannot transfer, change or replace to others

ประกาศผล
– ประกาศผล วันที่ 21 มีนาคม 2565
– ช่องทางที่ประกาศ
1. Kito Website Official : www.kito.co.th
2. Facebook : www.facebook.com/kitothailand
3. Twitter : twitter.com/kitothailand

ยืนยันสิทธิ์
– ยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 ถึง 24 มีนาคม 2565
– ยืนยันสิทธิ์ได้ที่
1. Facebook : www.facebook.com/kitothailand
2. Twitter : twitter.com/kitothailand
3. Line : @kito

Announcement
– Announcement on March 21, 2022.
– Announcement channel
1. Kito Website Official : www.kito.co.th
2. Facebook : www.facebook.com/kitothailand
3. Twitter : twitter.com/kitothailand

Privilege confirmation
– Can be confirm from March 21 to March 24, 2022
– Privilege can be confirm on
1. Facebook : www.facebook.com/kitothailand
2. Twitter : twitter.com/kitothailand
3. Line : @kito

เงื่อนไขกิจกรรม
1. ผู้โชคดีจะต้องทำตามกติกา และเงื่อนไขอย่างถูกต้องและครบถ้วนทุกข้อ
2. ผู้โชคดีต้องนำบัตรประชาชนใบจริง และแสดง Username ที่สั่งซื้อเข้ามาแก่เจ้าหน้าที่ ณ วันงาน เพื่อลงเบียนเข้างาน Event Zone VIP
3. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ เป็นการซื้อสินค้าเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมงาน Zone VIP เท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
4. สินค้าซื้อแล้วทางบริษัทฯ ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือคืนสินค้า หรือขอเงินคืน หรือเปลี่ยนสินค้าได้ทุกกรณี เว้นแต่เกิดการชำรุดของสินค้าจากทางบริษัท
5. พนักงานหรือตัวแทนขาย ภายในบริษัท กีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด และญาติของพนักงาน ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะกรรมการจะทำการตัดสิทธิ์การรับรางวัลในทุกกรณี
7. ผู้โชคดียินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ และข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ออกเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รับค่าตอบแทนใดๆ
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษหรือรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

Activity conditional
1. Winner must follow every rules and conditions correct completely
2. Winner need to bring ID card and show purchasing order Username to staff at the event to register to Event VIP Zone
3. Prize cannot be redeemed for cash, only purchase to get lucky for attend VIP zone and cannot be transfer to any person in any cases
4. After purchased cannot cancel order, return, refund or changing in any cases accept damage goods which occurred from company
5. Kito’s employees, dealers and relatives not allow to join this activity
6. Any decision and judgement reached by the organizing committee’s subject is final. Kito can be disqualify if we find corrupted for any reason.
7. Winner allow company to use your personal information such name-surname, pictures and details for commercial promote
8. The company reserves the right to make any change to the terms and conditions without prior notice.

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า
1. จัดส่งภายในประเทศไทยเท่านั้น
2. หากมีออเดอร์เข้ามากันเยอะมากๆ ทางกีโต้ขออภัยในของการจัดส่งอาจจะมีจัดส่งล่าช้าไปบ้าง
แต่ทางเราโดยจะเร่งจัดส่งให้เร็วที่สุด (แต่ไม่ต้องกังวลในส่วนของการสะสมยอด เพราะถ้าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ยอดจะไปรวมกับในระบบทันที)

Delivery terms and condition
1. Delivery in Thailand only
2. As there were many orders, we need to apologize for the delay. We will delivery as soon as possible (You don’t need to worried about accumulate because accumulate is start once you purchasing)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • การใช้งาน

    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและให้บริการ และให้มีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมงานที่เข้ามาใช้เว็บไซต์

บันทึกการตั้งค่า